365 BIBLIAI TÖRTÉNET
gyermekeknek és tanítóknak

Bibliai feladattár
digitális változat

Segítség a CD használatához

A CD-én a feladattár oldalait találja meg, PDF formátumban. A fenti színes menüben az Ó- illetve az Újszövetségre kattintva a megnyílik a tartalomjegyzék, amelyben kiválaszthatja a megfelelő leckét. A leckék címe előtti csillagok jelzik, hogy az adott leckében mely korosztály részére talál munkalapot.

A tartalomjegyzékben a címre kattintva meg lehet tekinteni az adott lecke tanári és munkalapjait kicsinyített formában. Az egyes lapok fölötti névre kattintva azok megjelennek teljes méretben.

A teljes Ó- illetve Újszövetség áttekintéséhez, konkrét név, szó kereséséhez ajánljuk a fenti menüből a szöveges változat használatát. Ebben a munkalapok képei, rejtvényei már nem szerepelnek, csak a leckék szövegei.

Amennyiben kérdése van a CD használatával kapcsolatban, vagy bármilyen hibát talál benne, kérjük forduljon a kiadóhoz az alábbi címen: parakletos@parakletos.hu

Kronológia
(megtekinthető ide kattintva)

Útmutató

A 365 bibliai történet című feladattárat jól használhatják mindazok, akik gyermekeknek a Bibliáról akarnak tanítani, de főleg lelkészek és pedagógusok számára készült. Alkalmas mindazon gyermekek bibliaismereti tudásának bővítésére, hitben való növelésére, akik iskolai vallásórán, vagy bármely más rendszeres gyülekezeti alkalmon vesznek részt (gyermek-istentisztelet, hittanóra, gyermektábor stb.) A segédanyag fő jellemzői:

Így bármely más hitoktatási programnak, tantervnek jó kiegészítője lehet. Előszeretettel ajánljuk az egyházi iskolák számára, mert szemlélete, praktikus felépítése miatt jól kapcsolódhat a mindennapi tanítási gyakorlathoz is. A digitális változat a nyomtatott változat több ezer lapjához képest lényegesen könnyebben kezelhető, s bármely lapja szabadon nyomtatható és másolható.

A szerkesztői munka során külön figyelmet szenteltünk annak, hogy az eredeti holland anyagot a magyar kultúra és egyházi élet, a magyarországi hitoktatás és iskolai oktatás sajátosságaihoz alakítsuk. Így alapos átdolgozásra, kiegészítésre került az eredeti kiadáshoz képest (az író beleegyezésével, támogatásával). Leckeösszevonások miatt az eredeti 365 helyett csak 314 lecke található, de a történetek eredeti számozását meghagytuk. Így előfordul, hogy egy lecke több történetet is tartalmaz, ami esetenként a lecke számozásában is megjelenik. A leckékhez összesen mintegy 650 munkalap kapcsolódik.

A feladattár fő részei:

A tanári lapok:

A bibliai történet feldolgozása főcím alatt találjuk a pedagógusoknak szóló történetleíró és -magyarázó lapokat. A feldolgozásra kerülő történetek, példázatok, tanítások kiemelt, tömör címei az igehelyekkel együtt megkönnyítik a Bibliában való visszakeresést.

Üzenet - Téma címmel néhány központi igazságot ill. témakört fogalmaztunk meg, mely javaslatunk szerint a feldolgozás magja illetve kerete lehet. Természetesen nem kell mindet egyetlen alkalommal megoldani, hanem érdemes egyet kiválasztani, s arra tenni a hangsúlyt, így lesz a foglalkozás igazán hatékony.

Az Előzmények tömören összefoglalja az előző történet (történetek) legfőbb eseményeit.

Maga a Történet (Példázat) következik (néha rövidebb-hosszabb Bevezetés után), mely a pedagógus nyelvén fogalmaz, tehát nem "gyermekbibliai stílusban". Munkánk célja az, hogy a történetet részletesen kidolgozva adjuk az előadó kezébe, melyet aztán az adott csoport életkorához, befogadóképességéhez igazodva kell elmondania, eleven történetet formálva belőle. Néhol a történethez kapcsolódó Kiegészítést is találunk, melyet beépíthetünk történetmondásunkba, de el is hagyhatjuk azt. Hasonló a helyzet a példázatokat követő Megjegyzésekkel.

A Történetben *-gal jelöltük azokat a neveket, kifejezéseket, melyeket a Jegyzetekben alaposabban megmagyarázunk. Így ez a lexikális anyag egy-egy részletet kiemelve bővebb háttér-információt ad a történethez a pedagógus számára.

Az Énekek között igyekeztünk bőséges választékot nyújtani a Református énekeskönyv mellett a talán legtöbbet forgatott gyermek és ifjúsági énekgyűjteményeinkből (Jertek, énekeljünk. VISZ, Bp, 1990; Harangszó. ReZeM, Bp, 1994; Dicsérjétek az Urat! ReZeM, Bp, 1996; Erőm és énekem az Úr. Harmat, Bp, 1994). További énekajánlásra és -közlésre a munkalapok Feldolgozás-részében találunk példákat.

Megjegyzések következnek, melyek értelmezésbeli, didaktikai segítséget nyújtanak az üzenetek átadásához, elmélyítéséhez, a téma kibontásához, az anyag feldolgozási lehetőségeihez.

A Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz című rész felsorolja, mely pontokon kapcsolód(hat)nak a feladatok az iskolai tananyaghoz. Ezzel lehetőség kínálkozik a tantárgyi integrációra, a tananyagba való beépítésre éppúgy, mint arra, hogy a hitoktató felismerje a tantárgyakkal való párhuzamot, s építeni tudjon arra. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapján műveltségi területeket nevezünk meg, szükség esetén zárójelben közölve a hagyományos tantárgy nevét is. A felsorolt anyag legnagyobb része részletesen megtalálható a Feldolgozás-lapok feladataiban. Minden téma után megtaláljuk az érintett korosztály jelzetét is.

Találunk itt egy Vázlatot is, mely a kulcsszavak kiemelésével segítséget nyújt a pedagógusnak a történet elmondásában, de (főleg felsős csoportban) a gyerekeknek is segíthet a történet követésében vagy felidézésében, ha felírjuk a táblára, vagy lejegyeztetjük a füzetbe.

Szükséges esetben térképeket, néhol nemzetségi táblázatot vagy alaprajzot is mellékeltünk a magyarázatokhoz.

A munkalapok:

Minden történethez tartozik egy vagy több munkalap a gyerekek számára, attól függően, milyen életkorban javasoljuk a történet feldolgozását. A munkalap fejlécén találjuk a történet címét, a lecke számát, mellette csillaggal jelölve a megfelelő életkort.

Életkori csoportjaink a következők:

* – óvodás, általános iskola 1. osztályos

** – kisiskolás: általános iskola 2-4. osztályos

*** – "felsős": általános iskola 5-6(7-8.) osztályos, ill. 8 vagy 6 osztályos gimnáziumban az ezeknek megfelelő évfolyamok

A holland iskolarendszerben 12 éves korban van iskolaváltás, az eredeti anyagban eddig az életkorig szólnak a feladatok. A "felsős" munkalapokat igyekeztünk olyan feladatokkal kiegészíteni, melyek alkalmassá teszik 7-8. osztályosok oktatására is.

A munkalapokon különböző feladatokat találhatunk a gyerekek életkori szintjének megfelelően a hozzájuk kapcsolódó utasításokkal. Így lehet színezni, rajzolni, nyírni, ragasztani, számolni, írni, rejtvényt fejteni... Találunk egy vagy több igét, köztük többnyire a történethez kapcsolódó aranymondást is valamilyen formában.

Feldolgozás:

E cím alatt találhatjuk a pedagógusnak szóló feladatleírásokat, megjegyzéseket, ötleteket. A Feldolgozás foglalkozástervet, óravázlatot nem ad, ezt a tanítónak kell a rendelkezésére álló lehetőségekből összeállítania. Így a Feldolgozás anyaga feladatgyűjtemény-szerűen használható.

Munkalap címmel megjegyzéseket találunk a gyerekek munkalapjának feldolgozásához, időnként egyéb feladat-kiegészítésekkel. Itt találhatjuk a munkalap feladatának textusát, ill. a rejtvény megfejtését is, ha van ilyen.

Ezután egy vagy több Aranymondás-javaslat következik. Néhol egyéb tanulnivaló is kapcsolódik ide, vagy egy-egy megjegyzés, ötlet az aranymondás tanításához.

Az Üzenet elmélyítése beszélgetéssel vagy munkáltatással (néha egyéb ötletekkel) együtt segítséget nyújt abban, hogy a történet üzeneteit, témáit közelebb vigyük a gyerekekhez. Választott üzenetünkhöz kell aztán célszerűen megválasztani a további feladatokat, s ha kell, átalakítani, szűkíteni vagy bővíteni azokat.

Az Egyéb ötletek mintegy kiegészíti, bővíti, tovább építi az eddig bemutatott feldolgozáspontokat. Itt a legkülönfélébb feladatok, játék- és feladat-ötletek sorakoznak, gyakran kiegészülve egy-egy énekkel, verssel, képpel vagy rajzzal, gazdagítva pedagógiai tárházunkat. Sőt, további inspirációt adhatnak a feladatalkotásra. A bőség zavarába is eshetünk könnyen, nem tudva, a sok jó lehetőség közül mit válasszunk, hiszen olyan kevés fér be egy hittanórába. Mégis jó, ha gazdag a választék, hiszen lehetőséget ad, többek között:

Bízunk benne, hogy a "365 bibliai történet..." a kor követelményeihez alkalmazkodó formában is hasznos eszközzé válhat gyermek és tanító számára. Hasznos eszközzé és lehetőséggé arra, hogy Isten általa is formáljon minket. Soli Deo Gloria.

Impresszum

Evert Kuijt: 365 BIBLIAI TÖRTÉNET gyermekeknek és tanítóknak

A mű eredeti címe: Bijbelwerk voor verteller en kind

Az anyag szerzője Evert Kuijt hollandiai író. A fordítói munkák java részét Dr. Körpöly Kálmán és Gilicze András református lelkipásztorok végezték. A fordítás kezdeti munkáiban részt vett Ablonczy Margit, Bencze János, Perjésiné Máté Róza, a befejező szakaszban pedig Gilicze Annamária.

Az anyagot szerkesztette, átdolgozta és kiegészítette, az eredeti kiadásban szereplő versek műfordítását végezte Miklya Zsolt. A szöveggondozás, átdolgozás munkálataiban Czövek Olivérné és Marjai Éva segített.

A grafikai átalakítás, kiegészítés Vizi János, Ferencz Gabriella, Fábián Emese és Votin Dóra munkája. A képszerkesztést, nyomdai előkészítést Könyves Gábor és Fábián Emese végezte.

A kiadást a Stichting Hulp Oost-Europa támogatta.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a feladattár kiadásában közreműködtek!

A magyar fordítás az 1990-ben megjelent protestáns új fordítású Biblia szövegét veszi alapul, ahol ettől eltérés van, azt szöveg közben jelöljük.

Copyright Parakletos Könyvesház, 2009
ISBN 978 963 88148 7 6
Kiadja a Parakletos Könyvesház, 6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.
Tel.: 76/463-106; Fax: 76/560-161
E-mail: parakletos@parakletos.hu
www.parakletos.hu
Felelős kiadó: Damásdi Dénesné
Felelős szerkesztő: Miklya Zsolt
Tördelés: Parakletos Könyvesház, Könyves Gábor