Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Beiskolázási programjaink

 „Hívogat az iskola, kapuját kitárja…” 

Beiskolázási tájékoztató  

2019/2020

Várday Kata Református Általános Iskola 1. osztály

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

                                                                                                                                                                    Szent-Györgyi Albert

 

Kedves Szülők!  Kedves leendő Kisiskolások!

Újra elérkezett a beiskolázás ideje. A gyermek és a család életében jelentős változást hoz az iskolakezdés: felelősséggel kell dönteniük a szülőknek arról, hogy milyen alapokon szeretnék gyermeküket felnevelni, milyen értékeket akarnak továbbadni.

Református Általános Iskolánk 28. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és kiemelt feladatunk a keresztyén életre nevelés, keresztyén erkölcsi értékek közvetítése, a tudás megalapozása és elismerése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt évek alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Többfunkciós intézményként működik, mely általános iskolai-, hat- és négyosztályos emelt szintű humán, reál, idegen nyelvi és általános kerettantervű gimnáziumi képzést, valamint kollégiumi nevelést foglal magában.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A négy év során két tanító vezeti az osztályt, megosztva egymás közt a humán-reál tantárgyak tanítását(az angol nyelvet angol műveltségterület végzettségű tanító tanítja). A délelőtti és délutáni önálló tanulási időben elkészítik a házi feladatot, a tárgyat tanító pedagógus vezetésével, segítségével. Eltérő tanulási tempó esetén differenciált feladat adásával teremtik meg az összhangot, figyelve a tehetségek korai felismerésére és fejlesztésére, a lassabban haladók felzárkóztatására. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók munkáját fejlesztőpedagógus is segíti. Az ebéd utáni hosszabb levegőzés és játék lehetővé teszi a kikapcsolódást, felfrissülést a délutáni munkához. A tananyag feldolgozását, rögzítését és gyakorlását a hatékony tanulásszervezési módok mellett digitális tananyagok használatával tesszük érdekesebbé és változatosabbá. Az 1-4. évfolyamokon élve a kerettantervi lehetőségekkel, a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapkészségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége rendkívül fontos fázisa minden gyermek fejlődésének, meghatározó tényező teljes életének alakulásában. Ezt igazolják a PISA- eredmények is!

 Éppen ezért, második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti egy órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól emelt óraszámban, heti három órában. E tantárgyi alapozó szakaszra épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán, reál, angol nyelvi és általános tantervű képzés. Első osztálytól heti egy órában informatika-robotika szakkörön vesznek részt tanítványaink, mely elősegíti a digitális kompetenciájuk fejlesztését.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezetek szerinti hitoktatás és a bibliai történetek megismerése is.

Alapfokú Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc-és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett tehetséggondozó szakköröket, változatos tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítunk számukra:

 • különböző szaktárgyi-, sakk-, robotika- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • iskolánk által szervezett megyei, városkörzeti, városi szintű tanulmányi versenyek,
 • Kicsinyek kórusa, Gimnáziumi kórus,
 • Csendesnapok: énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc, népiének, népi hangszer és folklóroktatás,
 • országos néptáncfesztivál rendezése,
 • kulturális gála rendezése, iskolai- és városi ünnepségeken szereplés,
 • könyvtár-, színház- és mozilátogatás, filharmónia előadásokon való részvétel,
 • tömegsport, fiú-leány torna,
 • Bozsik-program: fiú-leány labdarúgás,
 • játék és sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, labdarúgás, néptánc.

 

 

 

Beiskolázási programjaink  a  2019/2020  tanévre

 

Nyílt nap a leendő első osztályos tanulók és szüleik számára

2018. november 22. csütörtök 7.45 – 10.25

 

A tanítási órákat a jelenlegi negyedik osztályban tanító

leendő első osztályos tanító nénik tartják.

1. óra 7.45 - 8.30

4. a Komplex óra: Magyar - Matematika

Tanít: Benő Zoltánné - Oroszné Török Zsuzsa

2. óra 8.40 - 9.25

4. b  Komplex óra:  Matematika- Hittan

Tanít: Hatházy Ákos Györgyné - Bakosné Veréb Judit

3. óra 9.40 - 10.25

4. c Komplex óra: Hittan-Kreatív foglalkozás

                       Tanít: Nagy Istvánné Szászi Csilla - Toldiné Maklári Anita
A tanítási órák után tájékoztatás a 2019/2020 tanév lehetőségeiről.

 

OVI-SULI 1.      2019.  február 23. szombat, 9 óra 

Játékos foglalkozások a leendő első osztályos gyermekek számára:

 néptánc, játékos angol nyelv, tornabemutató és játékos torna.

Erre az alkalomra kérjük, tornacipőt is hozzanak a gyerekek!

 

OVI-SULI 2.      2019. március 23. szombat, 9 óra 

Játékos foglalkozások a leendő első osztályos gyermekek számára:

robotika, bibliai történetek játékosan, kézműves foglalkozás.


A tanítási órák és foglalkozások helye a Várday Kata 
Református Általános Iskola épületében

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt

leendő első osztályos gyermekével!

 

 

Elérhetőségeink:

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

4600 Kisvárda, Flórián tér 5.

Tel.: 45/406-021       Internet: www. kisvarda.reformatus.hu     e-mail: refiskkv@gmail.com

 

Pályázatok

FEL