Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Felvételi Információk

Felvételi tájékoztató a 2019/2020-es tanévre

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2019/2020-AS TANÉVRE:

Iskolánk OM azonosítója: 033387

Tagozat kód Évf. szám Felvehető fő Tagozat
001 4 34 általános
002 4 17 történelem - magyar
003 4 14 biológia - kémia
004 4 10 idegen nyelv - pénzügy
005 4 10 matematika - informatika

 

Bővebben:

  • 001 négy évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzés. Ezen képzési forma keretén belül diákjaink emelt óraszámban tanulják a matematika, magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv és informatika tantárgyakat, ez által is elősegítve a tananyag elmélyítését, amely a sikeres érettségi vizsga alapját képezi.
  • 002 négy évfolyamos gimnázium történelem - magyar tagozat. A történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat emelt szinten, az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.
  • 003 négy évfolyamos gimnázium biológia – kémia tagozat. A biológia és kémia tantárgyakat emelt szinten, az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.
  • 004 négy évfolyamos gimnázium idegen nyelv – pénzügy tagozat. Az idegen nyelv tantárgyakat emelt szinten oktatjuk, a 9-12. évfolyamokon pénzügyi ismeretekkel kiegészítve.
  • 005 négy évfolyamos gimnázium matematika – informatika tagozat. A matematika tantárgyat emelt szinten, az informatika tantárgyat és az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.

 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

a.) Hozott eredmények

7. év végi és 8. félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.

b.) Központi írásbeli felvételi vizsga

Az intézménybe jelentkező tanulóknak központi írásbeli felvételi vizsgát kell írniuk magyar nyelv és irodalomból,  és  matematikából  a  rendeletben meghatározott időpont(ok) ban és módon.

c.) Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételi két részből áll: Szóbeli elbeszélgetés és szóbeli felvételi vizsga bibliaismeretből.

 

A felvételi pontszámok összetétele/aránya:

Összpontszám: 200 pont

Hozott pontszám:               50 pont  (25%)

Központi írásbeli:               100 pont (50%) 

Szóbeli felvételi:                  50 pont (25%)

 

A szóbeli felvételi hit és erkölcstan tantárgyának témakörei

 

 Általános ismeretek a Bibliáról. (Szerkezete, könyvei)

A bibliai teremtéstörténetek (1. Mózes, 1-2 részek) 

Noé életének fontosabb eseményei (1. Mózes 6-9 részek) 

Mózes születése és elhívása. (2. Mózes 2-3. részek) 

Isten törvénye, a Tízparancsolat. (2. Mózes 20. részek)

Jézus születésének a története, karácsony (Máté evangéliuma 1-2.részek)

Jézus elfogatása, szenvedése, halála és feltámadása (Márk 14-16 részek)

A magvető példázata. (Máté evangéliuma 13,1-23)

Az irgalmas samaritánus példázata (Lukács evangéliuma 10,25-37) 

Jézus mennybemenetele és a pünkösdi történet. (Apostolok Cselekedetei, 1-2.részek) 

Saul (Pál apostol) megtérése. (Apostolok Cselekedetei 9. rész)

A Miatyánk és az Apostoli Hitvallás könyvnélküli ismerete. (mindkettő lehetőleg ökumenikus fordításban)

Legalább 3 református gyülekezetben használt énekeskönyvi ének könyvnélküli ismerete.

Főbb keresztyén ünnepeink és az egyházi év ismerete. Melyik ünnepet miért ünnepeljük?

Gyülekezetismeret. A felvételiző saját gyülekezetének rövid bemutatása

  

Iskolánk 8. évfolyamos diákjai számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a pedagógiai programunkban rögzített feltételek teljesítése esetén, középfokú felvételi eljárás nélkül kerülhessenek be a 9. évfolyam megfelelő képzéseire. 

 

Hitvalló iskola vagyunk!

Gyermekeinknek, diákjainknak nemcsak széleskörű alapműveltséget akarunk nyújtani, hanem lelki életükre is nagy hangsúlyt fektetünk, melynek során munkánkat iskolalelkész és iskolapszichológus segíti. A keresztyén élet értékei mellett kiemelt célunk, hogy tanulóink nyitottak legyenek nemzeti kultúránk megismerésére és ápolására.

 

Támogatjuk a tanulmányi kirándulások, közösségi, kulturális és diák programok szervezését, valamint a művészeti nevelésben való részvételt. 

Ennek érdekében pedagógusaink mind szakmailag, mind emberileg az igényesség, az egymás iránti szeretet és tisztelet jegyében végzik feladataikat, mindig a tanulót tartva szem előtt, akik református oktatásunk szellemi örökségének folytatói.

Hisszük, hogy az a hit, ami tudáson alapul, és az a tudás, amit megerősít a hit, olyan értékeket szül, mely a jövő nemzedékének biztos záloga.

 

                                     Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

                                        igazgató 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket..." 

                                                                                  (Lk 18,14) 

A Várday Kata Református Gimnázium immár 18. tanévét indította el Kisvárdán. Az idei évben épületünk a 21. századnak megfelelő infra-strukturális és technikai szintre fejlődik, és oktatási kínálatunk is számos újdonságot tartogat. Az általános keret tantervű képzés mellett az innováció mentén több emelt szintű képzést indítunk a 2018/2019-es tanévben, melyek az alapműveltség mellett olyan többlettartalmakat adnak tanulóinknak, melyek által egyenes út vezet a felsőoktatás világába. Reál területen emelt szintű matematika-informatika, valamint emelt szintű biológia-kémia tagozatokat indítunk. Emellett a nyelv iránt érdeklődők emelt szintű idegen nyelvi (angol-német) oktatásban részesülhetnek pénzügyi ismeretekkel kibővítve. A humán terület iránt érdeklődők a történelem, társadalomismeret, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanulhatják emelt óraszámban, kibővített ismeretanyaggal.

 

 Várjuk jelentkezésed!

 

Pályázatok

FEL