Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Beiskolázási tájékoztató 2017/2018

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja…”

 

Beiskolázási tájékoztató

2017/2018

  

                                                                                                                                      „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

                                                                                                                                                                                    Szent-Györgyi Albert

  

Kedves Szülők!  Kedves leendő Kisiskolások!

 

Újra elérkezett a beiskolázás ideje. Minden felelősséget érző szülő felteszi önmagának a kérdést, hogy milyen alapokon szeretné gyermekét felnevelni, milyen értékeket akar továbbadni.

Református Általános Iskolánk már 25. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és feladatunk a keresztyéni életre nevelés, a tudás megalapozása és elismerése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt huszonnégy év alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Ma már többfunkciós intézményként működik, ami a 2012/2013. tanévtől a nagyvarsányi Általános Iskola és Óvoda társulásával magában foglalja az óvodai-, általános iskolai-, a hatosztályos- és négyosztályos gimnáziumi-kollégiumi nevelést-oktatást.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A négy év során két tanító dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás közt a humán - reál tantárgyakat (az angol nyelv és hittan kivételével). A délelőtti és délutáni önálló tanulási időben készítik el a házi feladatot a tárgyat tanító pedagógussal. Eltérő tanulási tempó esetén differenciált feladat adásával teremtik meg az összhangot, figyelve a tehetségek korai felismerésére és fejlesztésére, a lassabban haladók felzárkóztatására, fejlesztőpedagógus segítségével. Az ebédidőhöz kapcsolódó, hosszabb levegőzés és játék lehetővé teszi a kikapcsolódást, felfrissülést a délutáni munkához. 

A tananyag feldolgozását, rögzítését és gyakorlását a hatékony tanulásszervezési módok mellett a Mozaik Kiadó és egyéb digitális tananyagok használatával tesszük érdekesebbé és változatosabbá. Az 1-4. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyakat a kerettantervi lehetőséggel élve, emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapkészségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége rendkívül fontos fázisa minden gyermek fejlődésének, meghatározó tényező teljes életének alakulásában.

 Éppen ezért, csak második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti egy órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól heti három, emelt óraszámban. E tantárgyi alapozó szakaszra épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán, reál, angol nyelvi és általános tantervű képzés. Első osztálytól heti egy órában informatika szakkörön vesznek részt tanítványaink, mely elősegíti a digitális kompetencia fejlesztését.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezeti hitoktatás és a bibliai történetek megismerése is.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy  „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc- és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, - a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett változatos tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket biztosítunk:

 • különböző szaktárgyi-, sakk- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • énekkar: Kicsinyek kórusa, Gimnáziumi kórus,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc- és folklóroktatás,
 • Csendesnapok: énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • országos néptáncfesztivál,
 • kulturális gála,
 • könyvtár-, színház- és mozilátogatás, filharmónia előadások,
 • tömegsport, fiú torna,
 • Bozsik-foci fiú-lány program,
 • játék és sok-sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, foci, néptánc.

 

A  2017/2018.  tanévben  is három kis létszámú osztály (20 fő) indítását tervezzük, Szabóné Lakatos Erzsébet - Hornyák-Sipos Melinda,  Tóthné Bakó Zsuzsa - Nagyné Ágoston Anita, és Gyüre Andrea - Kertész Edina tanítónők  vezetésével.

Több éves tapasztalattal rendelkező, következetes, szakmailag jól felkészült, keresztyén pedagógusok. Szerető odafigyeléssel, hittel és személyre szóló bánásmóddal tanítják, formálják a gyermekeket, vallva, „A szeretet türelmes, jóságos, nem gerjed haragra...” (1 Kor. 13:4-5)

 

Beiskolázási programjaink február-március hónapban:

2017. február 18. szombat, 9 óra: Ovi-Suli 1.

Játékos foglalkozások: néptánc, angol, kézműves foglalkozás

2017. március 4. szombat, 9 óra: „Szervusz tavasz!”

Tavaszköszöntő szavalóverseny nagycsoportos óvodásoknak

2017. március 25. szombat, 9 óra: Ovi-Suli 2.

 Játékos informatika, ügyességi játékok, cserkész-fürkész játékok.

 Erre az alkalomra tornacipőt is hozzanak a gyerekek!

A foglalkozások helye: Kisvárdai Református Általános Iskola épülete

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt leendő első osztályos gyermekével!  

 

 

Elérhetőségeink:

 

Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

4600 Kisvárda, Flórián tér 5.

Tel.: 45/406-021       Internet: www. kisvarda.reformatus.hu     e-mail: refiskkv@gmail.com

 

                                                                                 

                                                                                                          Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

                                                                                                              igazgató

 

 

 

 

Pályázatok

FEL