Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Beiskolázási tájékoztató 2017/2018

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja…”

 

Beiskolázási tájékoztató

2017/2018

  

                                                                                                                                      „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

                                                                                                                                                                                    Szent-Györgyi Albert

  

Kedves Szülők!  Kedves leendő Kisiskolások!

 

Újra elérkezett a beiskolázás ideje. Minden felelősséget érző szülő felteszi önmagának a kérdést, hogy milyen alapokon szeretné gyermekét felnevelni, milyen értékeket akar továbbadni.

Református Általános Iskolánk már 25. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és feladatunk a keresztyéni életre nevelés, a tudás megalapozása és elismerése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt huszonnégy év alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Ma már többfunkciós intézményként működik, ami a 2012/2013. tanévtől a nagyvarsányi Általános Iskola és Óvoda társulásával magában foglalja az óvodai-, általános iskolai-, a hatosztályos- és négyosztályos gimnáziumi-kollégiumi nevelést-oktatást.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A négy év során két tanító dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás közt a humán - reál tantárgyakat (az angol nyelv és hittan kivételével). A délelőtti és délutáni önálló tanulási időben készítik el a házi feladatot a tárgyat tanító pedagógussal. Eltérő tanulási tempó esetén differenciált feladat adásával teremtik meg az összhangot, figyelve a tehetségek korai felismerésére és fejlesztésére, a lassabban haladók felzárkóztatására, fejlesztőpedagógus segítségével. Az ebédidőhöz kapcsolódó, hosszabb levegőzés és játék lehetővé teszi a kikapcsolódást, felfrissülést a délutáni munkához. 

A tananyag feldolgozását, rögzítését és gyakorlását a hatékony tanulásszervezési módok mellett a Mozaik Kiadó és egyéb digitális tananyagok használatával tesszük érdekesebbé és változatosabbá. Az 1-4. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyakat a kerettantervi lehetőséggel élve, emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapkészségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége rendkívül fontos fázisa minden gyermek fejlődésének, meghatározó tényező teljes életének alakulásában.

 Éppen ezért, csak második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti egy órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól heti három, emelt óraszámban. E tantárgyi alapozó szakaszra épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán, reál, angol nyelvi és általános tantervű képzés. Első osztálytól heti egy órában informatika szakkörön vesznek részt tanítványaink, mely elősegíti a digitális kompetencia fejlesztését.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezeti hitoktatás és a bibliai történetek megismerése is.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy  „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc- és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, - a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett változatos tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket biztosítunk:

 • különböző szaktárgyi-, sakk- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • énekkar: Kicsinyek kórusa, Gimnáziumi kórus,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc- és folklóroktatás,
 • Csendesnapok: énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • országos néptáncfesztivál,
 • kulturális gála,
 • könyvtár-, színház- és mozilátogatás, filharmónia előadások,
 • tömegsport, fiú torna,
 • Bozsik-foci fiú-lány program,
 • játék és sok-sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, foci, néptánc.

 

A  2017/2018.  tanévben  is három kis létszámú osztály (20 fő) indítását tervezzük, Szabóné Lakatos Erzsébet - Hornyák-Sipos Melinda,  Tóthné Bakó Zsuzsa - Nagyné Ágoston Anita, és Gyüre Andrea - Kertész Edina tanítónők  vezetésével.

Több éves tapasztalattal rendelkező, következetes, szakmailag jól felkészült, keresztyén pedagógusok. Szerető odafigyeléssel, hittel és személyre szóló bánásmóddal tanítják, formálják a gyermekeket, vallva, „A szeretet türelmes, jóságos, nem gerjed haragra...” (1 Kor. 13:4-5)

 

Beiskolázási programjaink február-március hónapban:

2017. február 18. szombat, 9 óra: Ovi-Suli 1.

Játékos foglalkozások: néptánc, angol, kézműves foglalkozás

2017. március 4. szombat, 9 óra: „Szervusz tavasz!”

Tavaszköszöntő szavalóverseny nagycsoportos óvodásoknak

2017. március 25. szombat, 9 óra: Ovi-Suli 2.

 Játékos informatika, ügyességi játékok, cserkész-fürkész játékok.

 Erre az alkalomra tornacipőt is hozzanak a gyerekek!

A foglalkozások helye: Kisvárdai Református Általános Iskola épülete

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt leendő első osztályos gyermekével!  

 

 

Elérhetőségeink:

 

Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

4600 Kisvárda, Flórián tér 5.

Tel.: 45/406-021       Internet: www. kisvarda.reformatus.hu     e-mail: refiskkv@gmail.com

 

                                                                                 

                                                                                                          Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

                                                                                                              igazgató

 

 

 

 

Vidám farsang az alsóban

„Itt a farsang, haja-huj,

Ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban

nagy örömmel ünnepel,

múlik a tél, haja-huj,

s a tavasznak jönni kell!”

 

Február 3-án a hosszúra nyúlt, kemény tél temetését egy fergeteges farsangi mulatsággal kívántuk búcsúztatni. Az alsó tagozatos tanulóink nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek erre a napra.

A maszkabál a Városi Sportcsarnokban kezdődött a gyermekek kreatív zenés, táncos műsorával.

A 4.c osztály Chaplin világába kalauzolt el bennünket, majd az 1.a-sok utazó cirkuszosai csaltak mosolyt mindannyiunk arcára.

Az 1.b-sek és 1.c-sek közös szalagos táncában gyönyörködhettünk.

A másodikos évfolyam lányai és fiai táncpárbajra hívták ki egymást. Az idén nem derült ki, hogy a párbajt ki nyerte, a közönség tapsából ítélve döntetlen lett az eredmény.

A harmadik évfolyamosok műsora életre keltette Pinokkió alakját. Azt hittük káprázik a szemünk, amikor egyszerre közel hatvan mesebeli fabábu ropta „rugalmas” fatáncát.

A 4.b osztályosok  smiley hangulatjelekkel üzentek a nézőtér lelkes közönségének. Árgus szemekkel kutattunk szomorú arcok után, de egyet sem találtunk közöttük.

A táncos csoportok műsorát a 4.a-sok Macarena tánca zárta, igazán jó hangulatot teremtve.

Ezt követte a már hagyománnyá vált, Óvodások rajzpályázatának eredményhirdetése. Az idei téma a bibliai Bábel tornya és a Kacor király népmese illusztrálása volt.             A beérkező pályamunkákból kiállítást rendeztünk. Nagy fejtörést okozott a zsűri tagjainak, hiszen nagyon sok szép rajzot küldtek be a gyerekek. A helyezettek oklevélben és értékes könyvajándékban részesültek. Ismételten gratulálunk a pályamunkákhoz, köszönjük a felkészítő óvodapedagógusoknak és szülőknek!

 

A Rajzpályázat  eredménye

A beérkezett mintegy félszáz szebbnél szebb alkotásból több első, második, harmadik helyezett és különdíjas került ki. Valamennyi gyermek emléklapot kapott, a helyezettek oklevélben és értékes könyvjutalomban részesültek, melyet Ivánné Nagy Bernadett igazgatónő adott át, megköszönve az óvodapedagógusok munkáját is.

 

I.helyezett:

Czidor Tímea (Császy úti Tagintézmény.)

Orosz Boglárka (Tompos Lakótelepi Óvoda.)

Fodor Eszter (Szent László Óvoda.)

 

II.helyezett:

Zámbó Mirjam (Tompos Lakótelepi Óvoda)

Zsigó Zsófia (Tordai Úti Tagintézmény)

 

III.helyezett:

Takács Orsolya (Csillag Közi Központi Társulási Óvoda) 

Tóth Zsófia (Tompos Lakótelepi Óvoda)

 

 Különdíjasok:

Lakatos Amanda (Tordai Úti Tagintézmény),

Hudák Hanna (Csillagközi Központi Társulási Óvoda)   

Jónás Gergő (Tompos Lakótelepi Óvoda)

Kovács Flóra (Csillagközi Központi Társulási Óvoda) 

Nagy Renáta (Nyitnikék Tagintézmény)

Szürös Linda (Szent László Katolikus Óvoda )

Bakos Péter (Ajaki Rozmaring Óvoda )

 

Felkészítő óvodapedagógusok:

Kiss Istvánné, Lizaneczné Halász Judit ( Császy úti Tagintézmény)

Ötvösné Papik Ildikó, Kovács Katalin ( Tompos Lakótelepi Óvoda)

Juhász Ágnes, Dajkáné Göncz Andrea ( Tordai úti Tagintézmény)

Oláhné Gaál Éva, Deák Lászlóné, Mudriné Rakoncza Ágnes, Huszár Zsoltné,

Gáspár Sándorné ( Csillag Közi Központi Társulási Óvoda)

 

Gratulálunk minden gyermeknek és óvodapedagógusnak! Munkájukhoz további sikereket, örömteli alkotókedvet kívánunk Isten áldásával!

 

A rendezvényen készült további képek a kisvarda.reformatus.hu iskolai honlapunkon megtekinthetők.

 

 Nem maradhat el farsang az egyéni jelmezesek felvonulása nélkül! Köszönjük a kedves szülőknek az ötletes és látványos maskarákat, mellyel színesebbé tették farsangi forgatagunkat!

Az igazi báli hangulatot a gimnázium aulája biztosította. Átvonulásunk után a tantermekben és az ebédlőben szeretetvendégség várta a gyermekeket és hozzátartozóikat. Tanítványaink jó étvággyal fogyasztották el a szülők által készített ínycsiklandozó szendvicseket, süteményeket, ropogtatni valókat.

A legnagyobb várakozás övezte a nap zárásaként megrendezett tombolasorsolást.

Több százan örülhettek kisebb-nagyobb nyereményeknek, azonban legnagyobb izgalommal az öt fődíj gazdára találását várta mindenki.

Farsanggal célunk a tél temetése, búcsúztatása volt, de a hideg visszatértével ez meghiúsulni látszik. Drukkolunk, hogy hétvégén a felső tagozatosoknak ez sikerüljön!

 

Bízunk abban, hogy ez az alkalmon mindenki jól érezte magát, s reméljük jövőre is találkozhatunk egy hasonlóan szórakoztató rendezvényen!

 

Benő Zoltánné és Szabóné Lakatos Erzsébet

munkaközösség vezetők

 

Képek

 

 

Képzéseink (általános iskola)

Tájékoztatás az általános iskola alsó és felső tagozatán nyújtott képzési formákról és lehetőségekről.

 

1-4. évfolyam

Az általános iskola alsó tagozatán egész napos oktatási forma működik, kis létszámú osztályokban, melynek előnye, hogy ezeken az évfolyamokon otthoni tanulásra sincs szükség, házi feladat adásának nincs helye, tekintettel arra, hogy a tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napra. Az osztályokban 2-2 nevelő tantárgycsoportos tanítást végez. Egyikük látja el az osztályfőnöki teendőket, mely évente váltakozik.

Az egész napos oktatás során a tantárgycsoportok kialakításánál figyelembe vesszük az egyes tantárgyak heti óraszámát, így mindkét nevelő hasonló óraszámú tanítási órákat, illetve szabadidős tevékenységet vezet. Az egész napos iskolai keretben tanító pedagógus nemcsak a tanítási órákat vezeti, hanem gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is.

Feladata továbbá az egyéni tanulási nehézséggel, tananyag értelmezési problémával küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátása. A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik. Ezt mindig az a pedagógus vezeti, aki az adott tantárgyat tanítja. A pedagógus kötelessége a tanulási technikák/időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszer elsajátíttatása.

Az alsó tagozaton heti 2-2 órában tehetséggondozást és felzárkóztatást végzünk magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyakból. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy diákjaink versenyeken mérettessék meg tudásukat, ezért fő feladatunknak tarjuk a kiemelten tehetséges tanulók felismerését.

A felzárkóztatásra és egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek oktatását a tanító néniken túl gyógypedagógus segíti, aki egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretén belül látja el ezt a tevékenységet.

Az alsó évfolyam negyedikes osztályaiban év végén kimeneti mérést végzünk matematika, angol nyelv és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A kimeneti mérés, a korábbi teljesítmények és a szülők kérése alapján tanulóink képességeiknek megfelelően emelt szintű csoportokban, illetve általános kerettantervű csoportban folytathatják tanulmányaikat.

 

5-8. évfolyam

A felsőbb évfolyamokon a következő képzési lehetőségeket biztosítjuk tanulóinknak:

Emelt szintű matematika képzés

Az emelt szintű matematika képzés (heti 5 óra) mellett a természettudományi gyakorlatok tantárgy bevezetésével erősítjük a tanulók reál beállítottságát.

A csoportba kerülés feltétele:

- a szülő kérelme

- a 4. osztályban matematika tantárgyból jeles (5) félévi eredmény

- 4. év végi kimeneti mérés eredménye            

A csoportba való bekerülésről az intézmény vezetője, az általános iskolai igazgatóhelyettes, az érintett szaktanárok valamint az osztályfőnök döntenek.

 

Emelt szintű magyar nyelv és irodalom képzés

Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom képzés (heti 5 óra) mellett a történelem tantárgy alapóraszámának megemelésével valamint a tánc és dráma tantárgy bevezetésével erősítjük a tanulók humán beállítottságát.

A csoportba kerülés feltétele:

- a szülő kérelme

- a 4. osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyból jeles (5) félévi eredmény

- 4. év végi kimeneti mérés eredménye

A csoportba való bekerülésről az intézmény vezetője, az általános iskolai igazgatóhelyettes, az érintett szaktanárok valamint az osztályfőnök döntenek.

 

Emelt szintű angol nyelvi képzés

Az emelt szintű angol nyelvi képzés mellett az informatika tantárgy alapóraszámának emelésével erősítjük a tanulók idegen nyelvi irányultságát.

A csoportba kerülés feltétele:

- a szülő kérelme

- a 4. osztályban angol nyelv tantárgyból jeles (5) félévi eredmény

- 4. év végi kimeneti mérés eredménye

A csoportba való bekerülésről az intézmény vezetője, az általános iskolai igazgatóhelyettes, az érintett szaktanárok valamint az osztályfőnök döntenek.

 

Általános kerettantervű képzés:

Az emelt szintű csoportok mellett, általános kerettantervű osztály is indul, ahol magasabb óraszámban, gyakorlásra fordított többlet idővel haladnak a tanulók az adott évfolyamokon. A tanulók magasabb óraszámban tanulják a matematika, magyar nyelv és irodalom valamint az angol nyelv tantárgyakat, felkészítve őket a központi felvételi vizsga követelményeinek teljesítésére.

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezése a felsőbb évfolyamokon:

 

Napközis foglalkozásokat az 5-6. évfolyamon osztályonként szervezünk, míg tanulószobai foglalkozásokat a 7 – 8. évfolyamokon. A foglalkozásokat főállású pedagógusok valamint a felsős pedagógusok felváltva tartják.

Iskolánk minden tanulója felvételt nyer a napközis foglalkozásra a szülő előzetes kérése nélkül is. A napközis foglalkozásokról csak kérelem pozitív elbírálása útján lehet távol maradni.

A tanulószobai foglalkozásokra 5-8. évfolyam tanulóinak szervezzük a 16 óráig tartó foglalkozások biztosítása végett. Minden szülőnek szeptember 5-ig nyilatkoznia kell, hogy kéri vagy nem kéri a tanulószobai foglalkozásokat gyermeke számára. A tanulószobai foglalkozások 14 óra és 16 óra között szerveződnek. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején kell jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.

Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná az előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

 • akiknek mindkét szülője dolgozik,
 • akik hátrányos helyzetűek
 • bejáró tanulók

A tanulószobai csoportok számát a jelentkezők száma lapján határozzuk meg és tüntetjük fel az éves munkatervben.

Mikes "kicsiben"

Veres Miklós irodalomtörténész kollégánk nagy lelkesedéssel érkezett a 4. osztályos tanulókhoz, Mikes Kelemről előadást tartani. A gyerekek érdeklődéssel fogadták és hallgatták a rendkívül hiteles, tapasztalatokon alapuló, gyermekközpontú előadást.

Az órán nagy hangsúlyt fektetett a tanár Úr a hit fontosságára és nélkülözhetetlenségére, párhuzamot vonva Mikes Kelemen életútjával.

Ezúton is köszönjük nemcsak a gyerekek, hanem a magunk nevében is a felejthetetlen és lélekemelő előadást.

Köszönettel: a 4. évfolyamos tanítók.

2017. január 25-én délelőtt 7.45 - 12 óráig Nyílt napot tartottunk a nagycsoportos óvodások és szüleik számára, betekintési lehetőséget adva a gyerekek és a pedagógusok tanórai munkájába.

 A bemutató órák előtt Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő tájékoztatta a szülőket az intézménybővítési pályázat eredményéről, a tanév végén induló, csaknem 1 milliárd forint értékű építkezés folyamatáról a látványterv bemutatásával. A 2018/2019-es tanévet reménység szerint már egy tornatermet is magában foglaló, gyönyörű oktatási komplexumban kezdjük.

            Nagy Istvánné igazgatóhelyettes a leendő első osztályos tanítók bemutatását követően a beiskolázást érintő kérdésekről, az iskola sajátosságairól, az alsó tagozat nevelési-oktatási programjáról, az 5. évfolyamtól bevezetett emelt szintű humán, reál, angol és az általános tantervű képzésre való felkészítés módjáról és eredményeiről, az Alapfokú Művészeti Iskolánk által nyújtott néptánc- és folklóroktatás kedvező voltáról tartott tájékoztatót. A szülőkkel érkező gyermekek ez idő alatt játékos foglalkozáson vettek részt.

A bemutató órákat – magyar, matematika, ének-zene – a negyedik évfolyam három osztályában tartották a leendő első osztályos tanítók, angol órán pedig a 2. c osztályosok munkájába vonta be az ovisokat a tanító-angol műveltségterület végzettségű, alsó tagozaton tanító kolléganő. Mindegyik tanórán lelkesen kapcsolódtak be a számukra is megoldható feladatvégzésbe a gyerekek, bizonyítva, hogy érettek az iskolakezdésre, a szülők és a pedagógusok megelégedésére. Az óvodások színházlátogatási programja és egyéb, nem várt események ellenére is megteltek az osztálytermek az érdeklődő szülőkkel és csemetéikkel.

Legközelebb 2017. február 3-án, a már több éves közös hagyományként ápolt farsangi mulatságunkra, és február 18-án a 15. Jubileumi Ovi-Suli játékos foglalkozásokra várjuk a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.

 A 2017/2018-as tanévben is – az elmúlt évekhez hasonlóan – 3 kis létszámú osztály indításával tervezünk az első évfolyamon: Gyüre Andrea - Kertész Edina, Szabóné Lakatos Erzsébet - Hornyák-Sipos Melinda, Tóthné Bakó Zsuzsa - Nagyné Ágoston Anita tanítónők vezetésével.

 

                                                            Nagy Istvánné

                     igazgatóhelyettes

 

Képek

 

Beiskolázási programjaink

 „Hívogat az iskola, kapuját kitárja…” 

Beiskolázási tájékoztató  

2019/2020

Várday Kata Református Általános Iskola 1. osztály

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

                                                                                                                                                                    Szent-Györgyi Albert

 

Kedves Szülők!  Kedves leendő Kisiskolások!

Újra elérkezett a beiskolázás ideje. A gyermek és a család életében jelentős változást hoz az iskolakezdés: felelősséggel kell dönteniük a szülőknek arról, hogy milyen alapokon szeretnék gyermeküket felnevelni, milyen értékeket akarnak továbbadni.

Református Általános Iskolánk 28. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és kiemelt feladatunk a keresztyén életre nevelés, keresztyén erkölcsi értékek közvetítése, a tudás megalapozása és elismerése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt évek alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Többfunkciós intézményként működik, mely általános iskolai-, hat- és négyosztályos emelt szintű humán, reál, idegen nyelvi és általános kerettantervű gimnáziumi képzést, valamint kollégiumi nevelést foglal magában.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A négy év során két tanító vezeti az osztályt, megosztva egymás közt a humán-reál tantárgyak tanítását(az angol nyelvet angol műveltségterület végzettségű tanító tanítja). A délelőtti és délutáni önálló tanulási időben elkészítik a házi feladatot, a tárgyat tanító pedagógus vezetésével, segítségével. Eltérő tanulási tempó esetén differenciált feladat adásával teremtik meg az összhangot, figyelve a tehetségek korai felismerésére és fejlesztésére, a lassabban haladók felzárkóztatására. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók munkáját fejlesztőpedagógus is segíti. Az ebéd utáni hosszabb levegőzés és játék lehetővé teszi a kikapcsolódást, felfrissülést a délutáni munkához. A tananyag feldolgozását, rögzítését és gyakorlását a hatékony tanulásszervezési módok mellett digitális tananyagok használatával tesszük érdekesebbé és változatosabbá. Az 1-4. évfolyamokon élve a kerettantervi lehetőségekkel, a Magyar nyelv és irodalom, valamint a Matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapkészségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége rendkívül fontos fázisa minden gyermek fejlődésének, meghatározó tényező teljes életének alakulásában. Ezt igazolják a PISA- eredmények is!

 Éppen ezért, második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti egy órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól emelt óraszámban, heti három órában. E tantárgyi alapozó szakaszra épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán, reál, angol nyelvi és általános tantervű képzés. Első osztálytól heti egy órában informatika-robotika szakkörön vesznek részt tanítványaink, mely elősegíti a digitális kompetenciájuk fejlesztését.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezetek szerinti hitoktatás és a bibliai történetek megismerése is.

Alapfokú Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc-és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett tehetséggondozó szakköröket, változatos tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítunk számukra:

 • különböző szaktárgyi-, sakk-, robotika- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • iskolánk által szervezett megyei, városkörzeti, városi szintű tanulmányi versenyek,
 • Kicsinyek kórusa, Gimnáziumi kórus,
 • Csendesnapok: énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc, népiének, népi hangszer és folklóroktatás,
 • országos néptáncfesztivál rendezése,
 • kulturális gála rendezése, iskolai- és városi ünnepségeken szereplés,
 • könyvtár-, színház- és mozilátogatás, filharmónia előadásokon való részvétel,
 • tömegsport, fiú-leány torna,
 • Bozsik-program: fiú-leány labdarúgás,
 • játék és sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, labdarúgás, néptánc.

 

 

 

Beiskolázási programjaink  a  2019/2020  tanévre

 

Nyílt nap a leendő első osztályos tanulók és szüleik számára

2018. november 22. csütörtök 7.45 – 10.25

 

A tanítási órákat a jelenlegi negyedik osztályban tanító

leendő első osztályos tanító nénik tartják.

1. óra 7.45 - 8.30

4. a Komplex óra: Magyar - Matematika

Tanít: Benő Zoltánné - Oroszné Török Zsuzsa

2. óra 8.40 - 9.25

4. b  Komplex óra:  Matematika- Hittan

Tanít: Hatházy Ákos Györgyné - Bakosné Veréb Judit

3. óra 9.40 - 10.25

4. c Komplex óra: Hittan-Kreatív foglalkozás

                       Tanít: Nagy Istvánné Szászi Csilla - Toldiné Maklári Anita
A tanítási órák után tájékoztatás a 2019/2020 tanév lehetőségeiről.

 

OVI-SULI 1.      2019.  február 23. szombat, 9 óra 

Játékos foglalkozások a leendő első osztályos gyermekek számára:

 néptánc, játékos angol nyelv, tornabemutató és játékos torna.

Erre az alkalomra kérjük, tornacipőt is hozzanak a gyerekek!

 

OVI-SULI 2.      2019. március 23. szombat, 9 óra 

Játékos foglalkozások a leendő első osztályos gyermekek számára:

robotika, bibliai történetek játékosan, kézműves foglalkozás.


A tanítási órák és foglalkozások helye a Várday Kata 
Református Általános Iskola épületében

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt

leendő első osztályos gyermekével!

 

 

Elérhetőségeink:

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

4600 Kisvárda, Flórián tér 5.

Tel.: 45/406-021       Internet: www. kisvarda.reformatus.hu     e-mail: refiskkv@gmail.com

 

Pályázatok

FEL