Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

KIEMELT HÍREINK

 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 Tisztelt szülők, kedves diákok!

A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a 2018/2019-es tanévben – a 8. osztályt eredményesen elvégzett tanulók részére a következő képzéseket indítja:

 • 001 négy évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzés. Ezen képzési forma keretén belül diákjaink emelt óraszámban tanulják a matematika, magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv és informatika tantárgyakat, ez által is elősegítve a tananyag elmélyítését, amely a sikeres érettségi vizsga alapját képezi.
 • 002 négy évfolyamos gimnázium történelem - magyar tagozat. A történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat emelt szinten, az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.
 • 003 négy évfolyamos gimnázium biológia – kémia tagozat. A biológia és kémia tantárgyakat emelt szinten, az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.
 • 004 négy évfolyamos gimnázium idegen nyelv – pénzügy tagozat. Az idegen nyelv tantárgyakat emelt szinten oktatjuk, a 9-12. évfolyamokon pénzügyi ismeretekkel kiegészítve.
 • 005 négy évfolyamos gimnázium matematika – informatika tagozat. A matematika tantárgyat emelt szinten, az informatika tantárgyat és az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.

Tanulói jelentkezési lapok beadása:        2018.02.19.             

 Szóbeli felvételi vizsga:                 2018.02.24. 08.00 - 12.00

Pótló szóbeli felvételi vizsga:         2018.03.01. 14.00 - 16.00

 

Csatolandó dokumentumok:

- értékelő lap másolata a központi írásbeli eredményéről

- lelkipásztori ajánlás

 

Bemutatkozó kisfilmünk megtekintéséhez kattintson IDE!

 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

a.) Hozott eredmények

7. év végi és 8. félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.

b.) Központi írásbeli felvételi vizsga

Az intézménybe jelentkező tanulóknak központi írásbeli felvételi vizsgát kell írniuk magyar nyelv és irodalomból,  és  matematikából  a  rendeletben meghatározott időpont(ok) ban és módon.

c.) Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételi két részből áll: Szóbeli elbeszélgetés és szóbeli felvételi vizsga bibliaismeretből.

 

A felvételi pontszámok összetétele/aránya:

Összpontszám: 200 pont

Hozott pontszám:               50 pont  (25%)

Központi írásbeli:               100 pont (50%) 

Szóbeli felvételi:                  50 pont (25%)

  

A szóbeli felvételi hit és erkölcstan tantárgyának témakörei

 Általános ismeretek a Bibliáról. (Szerkezete, könyvei)

A bibliai teremtéstörténetek (1. Mózes, 1-2 részek) 

Noé életének fontosabb eseményei (1. Mózes 6-9 részek) 

Mózes születése és elhívása. (2. Mózes 2-3. részek) 

Isten törvénye, a Tízparancsolat. (2. Mózes 20. részek)

Jézus születésének a története, karácsony (Máté evangéliuma 1-2.részek)

Jézus elfogatása, szenvedése, halála és feltámadása (Márk 14-16 részek)

A magvető példázata. (Máté evangéliuma 13,1-23)

Az irgalmas samaritánus példázata (Lukács evangéliuma 10,25-37) 

Jézus mennybemenetele és a pünkösdi történet. (Apostolok Cselekedetei, 1-2.részek) 

Saul (Pál apostol) megtérése. (Apostolok Cselekedetei 9. rész)

A Miatyánk és az Apostoli Hitvallás könyvnélküli ismerete. (mindkettő lehetőleg ökumenikus fordításban)

Legalább 3 református gyülekezetben használt énekeskönyvi ének könyvnélküli ismerete.

Főbb keresztyén ünnepeink és az egyházi év ismerete. Melyik ünnepet miért ünnepeljük?

Gyülekezetismeret. A felvételiző saját gyülekezetének rövid bemutatása

 

 

 Beiskolázási tájékoztató  

2018/2019

 Várday Kata Református Általános Iskola 1. osztály

 

 Kedves Szülők!  Kedves Leendő  Kisiskolások! 

Újra elérkezett a beiskolázás ideje.

Református Általános Iskolánk már 26. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és feladatunk a keresztyén életre nevelés, a tudás megalapozása és megbecsülése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt huszonöt év alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Többfunkciós intézményként működik, mely általános iskolai-, hat- és négyosztályos gimnáziumi képzést, valamint kollégiumi nevelést foglal magába.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A Magyar nyelv és irodalom, valamint a Matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapvető képességek és készségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége meghatározó tényező a gyermek teljes életének alakulásában.

Második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti 1 órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól heti 3 emelt számú órában tanítjuk.

 E tantárgyak alapozó szakaszára épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán-, reál- és angol nyelvi képzés, mellette biztosítva az általános tantervű képzést is. Első osztálytól heti egy órában informatika szakkörön vesznek részt tanítványaink, melyen lehetőséget nyújtunk a digitális kompetenciák alapozására.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezeti hitoktatás, a bibliai történetek feldolgozása.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy  „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc- és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, - a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett változatos tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket biztosítunk:

 • különböző szaktárgyi-, sakk- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • énekkar: Kicsinyek kórusa, gimnáziumi kórus,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc- és folklóroktatás,
 • Csendesnap- énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • országos néptáncfesztivál,
 • kulturális gála,
 • színház-és mozilátogatás, filharmónia előadások,
 • tömegsport, fiú torna,
 • Bozsik-foci fiú-lány program,
 • játék és sok-sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, foci, néptánc.

 

A  2018/2019.  tanévben  két osztály indítását tervezzük.

 

Beiskolázási programjaink 2018. február-március hónapban

2018. február 13. kedd

Nyílt nap a leendő első osztályos tanulók szülei számára.

A tanítási órákat a (jelenlegi negyedik osztályban tanító) leendő első osztályos tanító nénik tartják.

 1. óra: 7.45 – 8.30 Matematika 4.b Tanít: Kőrizsné Koi Beáta

                                Magyar  4. c                              Tanít: Kiss Tünde

2. óra: 8.40 – 9.25 Környezetismeret 4. a Tanít: Dankóné Nagy Andrea

                               Matematika  4. c                       Tanít: Makláriné Eszterhai Ágnes

 

A tanítási órák után tájékoztatás a 2018/2019 tanév lehetőségeiről.

 2018. március 3. szombat, 9 óra: Ovi-Suli 1.

Játékos foglalkozások a leendő első osztályos gyermekek számára:

néptánc, játékos angol nyelv, tornabemutató és játékos torna.

Erre az alkalomra kérjük, tornacipőt is hozzanak a gyerekek!

 2018. március 24. szombat, 9 óra: Ovi-Suli 2.

Játékos foglalkozások a leendő első osztályos gyermekek számára:

 informatika, bibliai történetek játékosan, kézműves foglalkozás.

A tanítási órák és foglalkozások helye a Várday Kata  Református Általános Iskola épülete.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt

leendő első osztályos gyermekével!

 

Elérhetőségeink:

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

4600 Kisvárda, Flórián tér 5.

Tel.: 45/406-021       Internet: www. kisvarda.reformatus.hu     e-mail: refiskkv@gmail.com

 

                                                                                   Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

                                                                                           igazgató

 

 

 

 

 

 

ÍZELÍTŐ AZ ISKOLA KÉPEIBŐL

ÍZELÍTŐ A VIDEÓTÁRBÓL

EFOP -4.1.1-15-2016-00017

FEL