Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Képzéseink (általános iskola)

Tájékoztatás az általános iskola alsó és felső tagozatán nyújtott képzési formákról és lehetőségekről.

 

1-4. évfolyam

Az általános iskola alsó tagozatán egész napos oktatási forma működik, kis létszámú osztályokban, melynek előnye, hogy ezeken az évfolyamokon otthoni tanulásra sincs szükség, házi feladat adásának nincs helye, tekintettel arra, hogy a tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napra. Az osztályokban 2-2 nevelő tantárgycsoportos tanítást végez. Egyikük látja el az osztályfőnöki teendőket, mely évente váltakozik.

Az egész napos oktatás során a tantárgycsoportok kialakításánál figyelembe vesszük az egyes tantárgyak heti óraszámát, így mindkét nevelő hasonló óraszámú tanítási órákat, illetve szabadidős tevékenységet vezet. Az egész napos iskolai keretben tanító pedagógus nemcsak a tanítási órákat vezeti, hanem gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is.

Feladata továbbá az egyéni tanulási nehézséggel, tananyag értelmezési problémával küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátása. A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik. Ezt mindig az a pedagógus vezeti, aki az adott tantárgyat tanítja. A pedagógus kötelessége a tanulási technikák/időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszer elsajátíttatása.

Az alsó tagozaton heti 2-2 órában tehetséggondozást és felzárkóztatást végzünk magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgyakból. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy diákjaink versenyeken mérettessék meg tudásukat, ezért fő feladatunknak tarjuk a kiemelten tehetséges tanulók felismerését.

A felzárkóztatásra és egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek oktatását a tanító néniken túl gyógypedagógus segíti, aki egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretén belül látja el ezt a tevékenységet.

Az alsó évfolyam negyedikes osztályaiban év végén kimeneti mérést végzünk matematika, angol nyelv és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A kimeneti mérés, a korábbi teljesítmények és a szülők kérése alapján tanulóink képességeiknek megfelelően emelt szintű csoportokban, illetve általános kerettantervű csoportban folytathatják tanulmányaikat.

 

5-8. évfolyam

A felsőbb évfolyamokon a következő képzési lehetőségeket biztosítjuk tanulóinknak:

Emelt szintű matematika képzés

Az emelt szintű matematika képzés (heti 5 óra) mellett a természettudományi gyakorlatok tantárgy bevezetésével erősítjük a tanulók reál beállítottságát.

A csoportba kerülés feltétele:

- a szülő kérelme

- a 4. osztályban matematika tantárgyból jeles (5) félévi eredmény

- 4. év végi kimeneti mérés eredménye            

A csoportba való bekerülésről az intézmény vezetője, az általános iskolai igazgatóhelyettes, az érintett szaktanárok valamint az osztályfőnök döntenek.

 

Emelt szintű magyar nyelv és irodalom képzés

Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom képzés (heti 5 óra) mellett a történelem tantárgy alapóraszámának megemelésével valamint a tánc és dráma tantárgy bevezetésével erősítjük a tanulók humán beállítottságát.

A csoportba kerülés feltétele:

- a szülő kérelme

- a 4. osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyból jeles (5) félévi eredmény

- 4. év végi kimeneti mérés eredménye

A csoportba való bekerülésről az intézmény vezetője, az általános iskolai igazgatóhelyettes, az érintett szaktanárok valamint az osztályfőnök döntenek.

 

Emelt szintű angol nyelvi képzés

Az emelt szintű angol nyelvi képzés mellett az informatika tantárgy alapóraszámának emelésével erősítjük a tanulók idegen nyelvi irányultságát.

A csoportba kerülés feltétele:

- a szülő kérelme

- a 4. osztályban angol nyelv tantárgyból jeles (5) félévi eredmény

- 4. év végi kimeneti mérés eredménye

A csoportba való bekerülésről az intézmény vezetője, az általános iskolai igazgatóhelyettes, az érintett szaktanárok valamint az osztályfőnök döntenek.

 

Általános kerettantervű képzés:

Az emelt szintű csoportok mellett, általános kerettantervű osztály is indul, ahol magasabb óraszámban, gyakorlásra fordított többlet idővel haladnak a tanulók az adott évfolyamokon. A tanulók magasabb óraszámban tanulják a matematika, magyar nyelv és irodalom valamint az angol nyelv tantárgyakat, felkészítve őket a központi felvételi vizsga követelményeinek teljesítésére.

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezése a felsőbb évfolyamokon:

 

Napközis foglalkozásokat az 5-6. évfolyamon osztályonként szervezünk, míg tanulószobai foglalkozásokat a 7 – 8. évfolyamokon. A foglalkozásokat főállású pedagógusok valamint a felsős pedagógusok felváltva tartják.

Iskolánk minden tanulója felvételt nyer a napközis foglalkozásra a szülő előzetes kérése nélkül is. A napközis foglalkozásokról csak kérelem pozitív elbírálása útján lehet távol maradni.

A tanulószobai foglalkozásokra 5-8. évfolyam tanulóinak szervezzük a 16 óráig tartó foglalkozások biztosítása végett. Minden szülőnek szeptember 5-ig nyilatkoznia kell, hogy kéri vagy nem kéri a tanulószobai foglalkozásokat gyermeke számára. A tanulószobai foglalkozások 14 óra és 16 óra között szerveződnek. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején kell jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.

Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná az előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

  • akiknek mindkét szülője dolgozik,
  • akik hátrányos helyzetűek
  • bejáró tanulók

A tanulószobai csoportok számát a jelentkezők száma lapján határozzuk meg és tüntetjük fel az éves munkatervben.

Pályázatok

FEL