Hallgatói tájékoztató az ECDL vizsgák lebonyolításáról

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2017 májusától működik ECDLvizsgaközpontként.

Általános tudnivalók

 A vizsgázó az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel.

A kártya kiállításával egy időben a jelentkező a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisba a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából bekerüljenek. A regisztrációs adatlapot 14 éven aluli vizsgázó esetében a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.

vizsgakártya az első vizsga dátumától számított 3 évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik a 7 modulvizsgát.

Ilyen esetben a 7 sikeres vizsgát igazoló vizsgakártya ECDL Irodába küldésekor a vizsgaközpontnak mellékelnie kell a vizsgázó iskolája által erről kiállított igazolást. (Az ECDL(Select) START megszerzésére a rendelkezésre álló idő mindenkinek 3 év.)

Az ECDL Select bizonyítvány megszerzéséhez a következő modulok sikeres teljesítése szükséges

 1. Számítógépes alapismeretek
 2. Szövegszerkesztés
 3. Táblázatkezelés
 4. Online alapismeretek
 5. Három szabadon választott modul a fennmaradó öt közül (Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés, It-biztonság)

Az ECDL BASE bizonyítvány megszerzéséhez a következő modulok sikeres teljesítése szükséges

 1. Számítógépes alapismeretek
 2. Szövegszerkesztés
 3. Online alapismeretek
 4. Egy szabadon választott modul a fennmaradó hat közül (Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webszerkesztés, It-biztonság)

A vizsga lebonyolítása

 • Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot(személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).
 • A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni, anélkül vizsgázni nem lehet.
 • A vizsgabiztos ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.
 • Egy vizsga ideje 45 perc(kivéve: ECDL CAD, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.Kivételt képez az 1. modul (IKT alapismeretek), amelyből a vizsgáztatás automata vizsgaszoftverrel történik: itt mind a feladatlap összeállítását, mind az értékelést a szoftver végzi.
 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgabiztos, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Amikor a vizsgakártya betelt, azaz a hallgató minden vizsgakötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi 3 napon belül továbbítja a NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda a kártyán szereplő adatokat összeveti a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal, majd kiállítja az ECDL bizonyítványt.
 • A bizonyítványt az ECDL Iroda a vizsgakártya leadásakor megjelölt címre küldi meg. Az átfutási idő kb. 6 hét.

A vizsga értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, a "MEGFELELT" minősítés beírásával. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

Egyéb információk találhatók az ECDL programról a http://njszt.hu/ecdl oldalon. 

ECDL Ügyfélszolgálat

Hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00

Péntek: 7.30 – 13.30

Elérhetőségek:

Hajnal Béla

Telefon: +3670 618 1153

E-mail: hajnalbela@gmail.com

Pályázatok

FEL