Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

1. Általános Iskola

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
 • a lelkészi ajánlást

Felvétel

Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

 • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 • testvére az adott intézmény tanulója, vagy

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap (a továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a középfokú iskolába és a Felvételi Központba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni.

 2. Gimnázium

Intézményünkben a középfokú felvételi eljárás a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés esetén három részből áll.

Központi írásbeli felvételi vizsga

Az intézménybe jelentkező tanulóknak a központi írásbeli felvételi vizsgát kell írniuk magyar nyelv és irodalomból, és matematikából a rendeletben meghatározott időpont(ok)ban és módon.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga két részből áll:

 • szóbeli elbeszélgetés

Ennek elsődleges célja olyan tájékozódási lehetőség teremtése, amelyben a felvételiző tanuló és családja szóban is tájékoztatást kap az intézmény elvárásairól, a felvételi bizottság pedig tematikus beszélgetésen kap tájékoztatást a család értékrendbeli elkötelezettségéről, intézményünk nevelési gyakorlatának elfogadásáról és támogatásáról, a tanuló intézményünkhöz várható kötődéséről, a keresztyén értékek és nevelési gyakorlat elfogadásáról, és egyéb a tanuló iskolán kívüli szabadidős tevékenységéről.

Az elbeszélgetés része a szülői és tanulói nyilatkozatban foglaltak és a világnézeti kötődés valóságtartalmának vizsgálata is.

Az elbeszélgetés nem szaktárgyi jellegű, és az itt szerzett tapasztalatok, információk nem számítanak bele a felvételi pontokba.

 • szóbeli felvételi vizsga bibliaismeretből

A vizsga kérdései a Református Pedagógiai intézet által nyilvánosságra hozott általános iskolai kerettanterv követelményrendszerére épül. A részletes témaköröket a Pedagógiai program 5. számú melléklete tartalmazza. Az iskola a szóbeli felvételi vizsga tartalmi követelményeit az intézmény honlapján nyilvánosságra hozza.

 • hozott pontszámok

Minden tanuló esetében figyelembe vesszük a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatokat magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.

Pontszámítás a felvételin:

Összpontszám: 200 pont

Központi írásbeli 100 pont ( 50%)

Tantárgyi felvételi 50 pont (25%)

Hozott pontszám 50 pont (25%)

A szerzett pontszámok lapján rangsoroljuk a tanulót minden megjelölt képzésre. Az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

 

 A tanulói továbbhaladás feltételei a 9. évfolyamra vonatkozóan felvételi vizsga nélkül a Várday Kata Református Iskola általános iskolájába járó tanulói számára

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 51. § (3) bekezdése alapján:

A többcélú intézményben általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók a pedagógiai programban meghatározottak alapján folytatják tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerinti nevelés-oktatásban.

Ennek megfelelően rendelkezik 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. § (4) bekezdésének g) pontja is, mely szerint a középfokú iskola a felvételi tájékoztatójában köteles közzétenni:

„ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú iskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra.”

 

A felvételi eljárás nélküli továbbhaladási eljárás menete intézményünkben a 8. évfolyamos tanulók számára

 • a szülők minden tanév január 30-ig az iskola által kiadott formanyomtatványon kérelmet nyújtanak be az iskola igazgatójához
 • a kérelmek elbírálásának határideje március 15.
 • az iskola április 15-ig megküldi a folyamatos továbbhaladásról szóló értesítést a jelentkezőknek

 

A négy évfolyamos gimnáziumba való továbbhaladás feltételei felvételi eljárás nélkül

 

Azon tanulók esetében, akik intézményünkkel tanulói jogviszonyban állnak, az intézmény a továbbhaladás feltételeként a következő feltételeket hozza:

Az emelt szintű képzésekbe való bekerülés feltételei:

 • a továbbhaladás alapját az 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlag képezi; a képzésbe való bekerülés feltétele a nyolcadik évfolyamon valamelyik tagozatán tanuló diákok számára a legalább 4,0-es átlagú tanulmányi eredmény mind a két évfolyamon, továbbá
 • matematika-informatika emelt szintű képzésre legalább jó tanulmányi eredmény matematika és informatika tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor
 • biológia-kémia emelt szintű képzésre legalább jó tanulmányi eredmény biológia és kémia tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor
 • angol emelt szintű képzésre legalább jó tanulmányi eredmény angol nyelv tantárgyból 7. év végén és 8. félévkor
 • emelt szintű humán képzésre legalább jó tanulmányi eredmény magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor
 • konfirmációi vizsga megléte (más felekezetűeknél a konfirmáció vizsgának megfelelő vizsgatípus)
 • példamutató magatartás ( minimum jó magatartás a két évfolyamon)

Az általános kerettantervű képzésbe való bekerülés feltétele

 • a továbbhaladás alapját az 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlag képezi; a képzésbe való bekerülés feltétele a nyolcadik évfolyamos diákok számára a legalább 3,80-es átlagú tanulmányi eredmény mind a két évfolyamon
 • konfirmációi vizsga megléte (más felekezetűeknél a konfirmáció vizsgának megfelelő vizsgatípus)
 • példamutató magatartás (minimum jó magatartás a két évfolyamon)

Álalános kerettantervű képzésről valamely emeltszintű képzésre

 • a továbbhaladás alapját az 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlag képezi; a képzésbe való bekerülés feltétele a nyolcadik évfolyamon tanuló diákok számára a legalább 4,2-es átlagú tanulmányi eredmény mind a két évfolyamon, továbbá
 • matematika-informatika emelt szintű képzésre legalább 4,5 tanulmányi átlag matematika és informatika tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor
 • biológia-kémia emelt szintű képzésre legalább 4,5 tanulmányi átlag biológia és kémia tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor
 • angol emelt szintű képzésre legalább 4,5 tanulmányi átlag angol nyelv tantárgyból 7. év végén és 8. félévkor
 • emelt szintű humán képzésre legalább 4,5 tanulmányi átlag magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor

Az iskola azon tanulói, akik ezen lehetőséggel élve, helyben kívánnak továbbtanulni, nem vesznek részt a felvételi eljárásban (tehát rangsorolásukra sem kerülhet sor). Esetükben a felvételi eljárás „helyett” a nevelőtestület hoz döntést a 9. évfolyamon történő továbbhaladásukról.

Az iskola azon nyolcadikos tanulói, akik más középiskolákba való bejutást is meg kívánnak pályázni, vagy helyben, olyan tanulmányi területen kívánnak továbbtanulni, amelyhez a pedagógiai programban előírt feltételeket nem teljesítik, részt vesznek a felvételi eljárásban. Ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk a Tanulói adatlapot, és be kell nyújtaniuk a Jelentkezési lapot minden választott középiskolába.

 

Pályázatok

FEL