Nőszövetség alapszabályzat

A Református Nőszövetség Alapszabálya

Budapest, 2013.

 

 1. A szövetség neve, székhelye, pecsétje, jogállása

 

 1. A szövetség neve: Református Nőszövetség
 2. Székhelye: Budapest, Ráday u. 28.
 3. Postai címe: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
 4. A szövetség önálló jogi személy, amely az 1950-ben megszűntetett Országos Református Nőszövetség, más néven Magyar Református Nőszövetség jogutóda.
 5. Működési területe kiterjed Magyarország egész területére.
 6. Kör alakú pecsét a nyitott Bibliával „REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG” félkörívben

           felirattal, a nyitott Bibliában Gal. 6. 2

 

 1. A szövetség célja, tevékenysége

 

7. Célja a keresztyén hit és életvitel segítése, az egyháztagság elmélyítése az eddig is gyülekezetben élő, valamint az újonnan belépett, felnőtt keresztségben, vagy konfirmációban részesült református nők között, elsősorban a nők helyzetére, igényeire és érdekeire való tekintettel.

8. A már meglévő egyházi munka segítése: imaszolgálat, diakónia, család- és ifjúsággondozás, magányosok vigasztalása, menekültek segítése és egyéb missziói szolgálat.

9.Evangéliumi szellemű közösség építése szellemi és gyakorlati ismeretek szerzése útján. Hídépítés az egyháztól eltávolodott, vagy egyházhoz egyáltalán nem tartozó nők felé.

10.A fenti célok érdekében gyülekezeti női bibliakörök segítése. Konferenciák, tanfolyamok, előadások rendezése, regionális, országos és nemzetközi szinten.

 

 1. A szövetség viszonya a Magyarországi Református Egyházhoz, valamint más szervezetekhez

 

11.A Református Nőszövetség a Magyarországi Református Egyház  része. Önálló jogi személyként működik. Református egyesületekkel hitvallásos, más felekezetekkel ökumenikus, egyéb szervezetekkel a közéleti felelősség jegyében, és a társadalmi szolidaritás alapján kíván együttműködni.

A nőszövetség politikai pártokban nem képviselteti magát.

A Szövetség névhasználatához a Magyarországi Református Egyház  Zsinata hozzájárult.

 

 

 

 

 

 1. Református Nőszövetség Szervezeti felépítése

 

 

                                                  Országos Küldöttgyűlés

Országos Intéző Bizottság

                                                              Elnökség     

                                            

Dunántúli

          Kerületi                                                     küldöttgyűlés     

Duna-melléki

Kerületi

küldöttgyűlés

Tiszán-inneni

Kerületi

küldöttgyűlés

Tiszántúli

Kerületi

küldöttgyűlés

Kerületi

elnökség

Kerületi

elnökség

Kerületi

elnökség

Kerületi

elnökség

Egyházmegyei összekötők

Területi egységekhez tartozó gyülekezeti nőszövetségek

 

 1. A tagság

 

12.A Szövetségnek rendes és pártoló tagjai lehetnek.

13.Rendes tag minden református nő, aki a Szövetség céljaival egyetért, munkájában részt kíván venni és azt anyagilag (lehetőségei szerint) támogatja.

14.Pártoló tagok nők és férfiak egyaránt lehetnek, akik egyetértenek a Szövetség céljaival és adományaikkal támogatják azt.

15.A tagsági nyilatkozatot az országos központba kell eljuttatni, a Szervezeti és    

 Működési Szabályzatban leírt módon.

16.Rendes és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek a Szövetség rendezvényein. 

17.A rendes tagoknak szavazati joguk van, bármely tisztségre megválaszthatók, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szempontok szerint.

18.A pártoló tagoknak csak tanácskozási joguk van, tisztségekre nem választhatók.

19.A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, kilépéssel és kizárással.

20.Az Országos Intéző Bizottság egyszerű szótöbbséggel kizárhatja azt a tagot, aki a Szövetség céljaival ellentétes magatartást tanúsít.

21.A Szövetség rendes tagjai kötelesek a küldöttgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.

 1. Az a gyülekezeti nőszövetség, amely a taglétszáma szerinti tagsági díj fizetési

      kötelezettségének nem tesz eleget, a választásból és választhatóságból kizárja   

      magát.

 

 

 

 

 1. A Református Nőszövetség vezető szervei

 

VI/1. Küldöttgyűlés

 

23.A küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, a tagok összességének képviselete.

24.A küldöttgyűlést legalább öt évenként össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagság  10 %-a, vagy az OIB. az ok és cél megjelölésével kéri.

25.A küldöttgyűlést a Szövetség székhelyén, vagy az ország bármelyik egyházkerületében meg lehet tartani.

26.A küldöttgyűlés összehívásáról és levezetéséről az   elnök  gondoskodik, akadályoztatása esetén a helyettes feladata a küldöttgyűlés összehívása.

27.A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: az Alapszabály módosítása, gazdasági beszámoló jóváhagyása, az Országos Intéző Bizottság beszámolójának jóváhagyása, az országos vezetőség megválasztása, visszahívása, a Szövetség más társadalmi szervezetekkel való egyesülése, feloszlásának kimondása. Minden olyan kérdés, amelyet az Alapszabály, vagy jogszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

28.A küldöttgyűlés szavazásának módja: nyílt egyszerű szótöbbségi szavazás, kivéve a személyi kérdésekben, ahol a szavazás titkosan történik.

29.A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek 50 % + 1 fő  jelen van.

30.A küldöttgyűlésen minden tagnak joga van részt venni, szavazati joggal azonban csak a megbízólevéllel ellátott küldöttek rendelkeznek.

      ( Részletesebb szabályairól az SzMSZ II.Működési szabályza küldöttgyűlés  

       működése   fejezet   rendelkezik )

 

 1. /2.ORSZÁGOS  ELNÖKSÉG

           

       31   Tagjai : Elnök , elnökhelyettes , titkár

 1. 32. Önállóan képviseli a Szövetséget az elnök, elnök helyettes és a titkár
 2. 33. Más tisztségviselő a Szövetséget önállóan csak az elnök írásbeli megbízása alapján képviselheti.
 3. A titkár végzi a Szövetség ügyviteli teendőit, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint. ( Feladata hatásköre illetékessége SZMSZ II.Működési szabályzat az irányadó )

 

 

 

 

VI/3. A legfőbb ügyintéző testület: Országos Intéző Bizottság

 

 1. 35.A Szövetség országos vezetősége a következő tagokból áll: a küldöttgyűlés által megválasztott elnökből, elnökhelyettesből, titkárból,két számvizsgálóból, az egyházkerületi nőszövetségi küldöttgyűlések által választott kerületi elnökökből, elnökhelyettesekből, titkárokból és egyházkerületenként egy fő bizottsági tagból. Összesen 21 fő választott tag.( Sz.M.SZ. 6. pont ) megbízatásuk 5 évre szól. Újra választhatók.
 2. Az Országos Intézőbizottság tagja tanácskozási joggal a gazdasági felelős , akit az elnök bíz meg szakmai képesítése alapján a gazdasági ügyvezetéssel.

A gazdasági  felelős kezeli a Szövetség pénztárát, vezeti a számviteli-pénzügyi  

nyilvántartásokat. Feladatát a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak  

szerint tartozik ellátni. (SZMSZ. II.6.3 pontja )

 1. 37.Az Intéző Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik.
 2. 38.Az Intéző Bizottság szervezi a Szövetség országos programját a küldöttgyűlés határozata, éves munkaterve, illetve a tagok javaslatai alapján.

( Feladatát és hatáskörét az SZMSZ.II. Működési szabályzat 6. pontja tartalmazza )

  

 1. Gazdálkodás

 

 1. 39. A Szövetség bevételi forrásai: a tagdíjak és adományok, céladományok,

rendezvények és kiadványok bevételei, támogatások, pályázati összegek.

 1. A Szövetség kiadásai: működési költségek, utazási költségtérítések,konferenciák, tanfolyamok szervezési költségei, diakóniai költségek, határon túli szervezetekkel való kapcsolattartás költségei, céladományok, eszközbeszerzés, megbízási díjak, segélyek ügyintézője a gazdasági felelős

( Munkavégzésére az SZMSZ II. Működési szabályzat 6.3 pontjában foglaltak irányadóak.)

     

 1. A Szövetség feloszlása

 

 1. A Szövetség megszűnik, ha a küldöttgyűlés a Szövetség feloszlatását rendelte el minősített, 66 %-os többséggel. Ha a Szövetség más társadalmi szervezetbe, vagy egyesületbe beolvad, ha a Szövetség megszüntetéséről bíróság dönt.

A küldöttgyűlés ez esetben kifejezetten ebből a célból ülésezik. Erről a  Küldötteket a küldöttgyűlést megelőző egy hónappal korábban értesíteni kell    

 

 1. Feloszlás esetén a Szövetség minden ingó és ingatlan vagyona a Magyarországi Református Egyház tulajdonába megy át. A Magyarországi Református Egyház köteles az így tulajdonába került vagyont missziós célra fordítani.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 1. 44. A Szövetséget a tagok határozatlan időre hozták létre.
 2. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek.
 3. A Szövetség Alapszabályában a 2011évi CLXXV. törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elismerik.
 4. Az Országos Intéző Bizottság az Alapító okirat, vagy SZMSZ módosító javaslatokat előkészíti, és azt levél, vagy e-mail útján megküldi a kerületi titkároknak, akiknek gondoskodni kell arról, hogy a kerületükbe tartozó nőszövetségek megismerjék a módosítás-tervezeteket, és döntsenek annak elfogadásáról, vitájáról. vagy elutasításáról.

      A kerületi titkárok esetenként meghatározott időpontra begyűjtik a válaszokat a  

      gyülekezeti nőszövetségektől, összesítik azokat, és továbbítják az OIB részére. 

     Az OIB  a visszaküldött szavazatok alapján gondoskodik arról, hogy a   

     módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratokat a  küldöttgyűlés elé  

     terjesszék , és elfogadásáról határozatot hozzon a küldöttgyűlés

 

 1. Az Alapszabály elfogadása

Ezen Alapszabály a Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt érvényes, amelynek 1. számú függeléke a Választás rendjére vonatkozó előírás.

            Jelen Alapszabály módosításra  módosításra került a 2011 évi CLXXV. Törvény  

             alapján, amely módosítást a 2013 .március 02. napján a küldöttgyűlés 1/ 2013   

             számú  határozatával jóváhagyott.

 

 

 1. Pásztor Jánosné

                                                                                      elnök

Ellenjegyzem 2013.03.02.

 

 

Dr.Voglné dr.Szathmári Ilona

                ügyvéd