Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

Bemutatkozás

Református Házi segítségnyújtó Szolgálat

Cím: 4600 Kisvárda, Flórián tér 17.

Elérhetőség:

Czérna Lászlóné, vezető gondozónő

06/30-644-5608

A házi segítségnyújtás feladata: segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek otthonukban történő gondozása.

A fenntartó feladatának tekinti saját szolgáltatásainak minőségi színvonalon tartását, az ellátás, gondozás, prevenció hatékonyabbá tételét, törekszik külső szakmai kapcsolataikkal való együttműködésre.

Házi gondozók foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújt szükség szerinti segítséget a rászorulóknak elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.

Cél: az ellátást kérő számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, mentális állapot, vagy más okból származó problémák megoldása.

Ennek megfelelően gondozónőink feladatai közt szerepelhet:

 • fürdetés, mosdatás, személyes higiéné megtartásában segédkezés
 • bevásárlás
 • öltöztetés
 • segítségnyújtás étkezéseknél
 • vérnyomásmérés, vércukormérés, diéta ellenőrzés
 • gyógyszerezés felügyelete, inzulinozás
 • mentális gondozás
 • közvetlen környezet rendben tartása
 • szociális ügyintézés

Az igénybevétel módja, feltételei:

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Az ellátás igénybevételének módja önkéntes, a jogosultság megállapítása kérelemre történik.

Az igénybevételre vonatkozóan érkezhet jelzés a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, szomszédtól, illetve a háziorvostól telefonon vagy személyesen. A jelzést követően előzetes megbeszélés után a vezető gondozónő felkeresi a kérelmezőt a lakásán.

A kérelmező lakásán kitöltendő dokumentumokat a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza.

A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges bemutatni a kérelmező személyi igazolványát, TAJ kártyáját és utolsó havi nyugdíjszelvényét, banki átutalás esetén a számlakivonatot, a betegségével kapcsolatos legutolsó záró jelentését.

Szolgáltatásunk ingyenesen lehet igénybe venni.

Az ellátás során segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális , szociális szükséglete:

 • saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével  biztosított legyen.
 • „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény”-ben előírt, valamint a többször módosított „a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet” és a házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai módszertani ismeretanyagban meghatározott feladatok ellátása.

Szolgálatunkat Hétfőtől - Péntekig 8-16 óráig lehet igénybe venni.

Igénybe vétel, információ:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1.) A házi segítségnyújtás célja:

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse és szükségleteiknek megfelelően, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében.

Feladatai:

A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszú távon történő megőrzése.

A házi segítségnyújtás feladatellátása során segíti az ellátottat abban, hogy hosszú távon saját környezetében, életkorának megfelelően, egészségi állapotának szinten tartásával élje mindennapjait.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

‐ az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

‐ az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

‐ közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénés megtartásában,

‐ közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,

‐ segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,

‐ segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

‐ az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

‐ az előgondozást végző személlyel való együttműködés,

‐ szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A házi segítségnyújtó szolgálat együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

2.) Az ellátottak köre:

Kisvárda városban lakóhellyel rendelkezők és életvitelszerűen Kisvárda városban élők jogosultak az ellátásra. Ellátásra jogosultak azok a személyek, akik

‐  időskorúak és önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,

‐ pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból eredően az önálló életvitelhez segítséget igényelnek, ‐ egészségi állapotuk    miatt rászoruló személyek,

‐ akikről a hozzátartozóik gondoskodni nem vagy csak részben képesek;

‐ akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés  céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

 1. ) A feladatellátás szakmai tartalma

A házi segítségnyújtás a szakorvosi és háziorvosi ellátás előírásait figyelembe véve, az ellátott gondozási szükségleteit előtérben tartva látja el feladatát. A feladatellátás az ellátottak gondozási szükségletei szerint differenciált szolgáltatást biztosít. Ennek keretében a Szolgáltató biztosítja az ellátott alapvető gondozását, ápolását. A házi szociális gondozó közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezetének higiénés körülményeinek megtartásában, szükség esetén kialakításában. Fontos feladata továbbá a vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, kialakulását követően azok megszüntetése. Az ellátás során a gondozónő közreműködik az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, különösen a bevásárlás, takarítás, mosás, orvos által előírt alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátásában. Segítséget nyújt az ellátott környezetével való kapcsolattartáshoz és a szükséges szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutáshoz.

A házi segítségnyújtás egyéni gondozási terven alapul. A gondozási terv összeállításában figyelembe kell venni a kezelőorvosok, a család és az ellátott igényeit egyaránt. A gondozási tervet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.

A házi segítségnyújtás tevékenységet az Önkormányzat két fő szakképzett közalkalmazotti státuszú dolgozó közreműködésével látja el. A gondozók munkanapokon, munkaidőben, 8,00-16,00 óráig állnak a gondozottak rendelkezésére. A helyettesítésről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik. A gondozottak és a gondozók közötti kapcsolatnak a bizalomra kell épülnie és biztonságérzetet kell teremtenie. A feltételek kialakulásának érdekében a gondozók munkájuk során tartósan azonos gondozotti kört látnak el.

 1. ) A szolgáltatás igénybevételének módja, menete, feltételei

Az ellátás igénybevételének módja önkéntes, a jogosultság megállapítása kérelemre történik. A kérelmet az ellátás igénylője, ha cselekvőképtelen, akkor törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy –ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta, - önállóan terjeszti elő.

Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köréből mire és milyen időtartamban tartanak igényt.

A házi segítségnyújtás esetén az előgondozást végző a gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó eljárásról tájékoztatást nyújt. A gondozó kötelessége segíteni a gondozási szükséglet felmérésének elvégzését.

Az igénybejelentés menete

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelmet a szakmai program II/1. számú mellékletében szereplőnyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél vagy a gondozónőnél lehet benyújtani. Az igényléshez be kell nyújtani a szakmai program II/1. számú mellékletében szereplő orvosi igazolást.

A házi segítségnyújtást a Szociális Bizottság engedélyezi és a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján megállapítja a fizetendő térítési díjat. Az ellátás igénybevételét megelőzően megtörténik az igénylő jövedelmének vizsgálata (szakmai program II/4. mellékletében szereplő nyomtatvány segítségével), melyről igazolás kerül kiadásra.

 

Pályázatok

FEL